You are currently viewing โครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเองสำหรับวิทยากรและผู้ปรากฏตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเองสำหรับวิทยากรและผู้ปรากฏตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเองสำหรับวิทยากรและผู้ปรากฏตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจและทักษะในการแต่งหน้าด้วยตนเองไปใช้ในการทำงานพร้อมทั้งเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากการอบรมสามารถนำมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
Social Share...