ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส พร้อมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะและได้รับเกียรติจาก คุณต่าย-กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทยพีบีเอส มาเป็นวิทยากรบรรยายการนำเสนอสื่อในยุคใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์…

0 Comments

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ศึกษาดูงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพัฒนากระบวนงานการผลิตรายการและเนื้อหาเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาเยี่ยมชมดูงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมได้รับการต้อนรับจาก ดร.มัติกร บุญคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.สำราญ แสงเดือนฉาย…

0 Comments

โครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเองสำหรับวิทยากรและผู้ปรากฏตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเองสำหรับวิทยากรและผู้ปรากฏตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจและทักษะในการแต่งหน้าด้วยตนเองไปใช้ในการทำงานพร้อมทั้งเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากการอบรมสามารถนำมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

0 Comments

โครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเอง สำหรับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเอง สำหรับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.30 - 12.00 น.…

0 Comments