You are currently viewing โครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเอง สำหรับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเอง สำหรับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเอง สำหรับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 และ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องแต่งหน้า อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ EBPC สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวได้ที่ลิงก์https://forms.office.com/r/FCGckdTf6t หรือสแกนQRCODE ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2567  ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณวิสา หมูกลางเป็นผู้ประสานงานด้านการอบรม โทร 7333 หรือ E-mail : Wamwisa.moo@stou.ac.th

Social Share...