You are currently viewing มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เยี่ยมชม STOU CHANNEL

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เยี่ยมชม STOU CHANNEL

ผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยมีนายอภิวันท์ เจริญลาภ เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และผู้บริหารจากศูนย์/ฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงถึงแสดงการสาธิตเทคนิคการใช้งานห้องบันทึกเสียง ห้องสตูดิโอ และงานผลิตรายการโทรทัศน์จากเจ้าหน้าที่ของสถานี

12
8

             การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การบริหารจัดการสื่อ และการให้บริการต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้สามารถนำไปบูรณาการการจัดกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นแนวทางในบริหารจัดการในองค์กรต่อไป

Social Share...