You are currently viewing สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” สำหรับบุคลากร มสธ.
Ai-training

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” สำหรับบุคลากร มสธ.

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุม 2604-2604/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 ส่วนต่อเติม โดยมี 2 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 สำหรับคณาจารย์และสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ “อัปเดตเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล” ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. (รับจำนวน 50 คน)

รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ “การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. (รับจำนวน 50 คน)

หมายเหตุ:  ผู้เข้าอบรมสามารถใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) ในการเข้าอบรม

Social Share...