You are currently viewing โครงการอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ”

โครงการอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ” สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6 ห้อง 2605-2605/1 (รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น)

หมายเหตุ:  ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มาเอง โดยมีสเปกดังนี้ Window 10, 11 ขึ้นไป และ PowerPoint เวอร์ชั่น 2013, 2016, 2019, Office 365
 
กำหนดการฝึกอบรม
8:30-09:00 น. ลงทะเบียน
9:00-09:10 น.  พิธีเปิดโดยอธิการบดี /รองอธิการบดี
09.10-10.30 น.  แนะนำโปรแกรมและติดตั้งซอฟต์แวร์
10:30-10:45น.  พักเบรก (เช้า)
10:45-12:00 น. Presentation Tools
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น. Interactive quizzes
14:30-14:45 น. พักเบรก (บ่าย)
14:45-16:00 น. AI quiz generator + Gamification
16:00-16:30 น. นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Social Share...