Read more about the article คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เข้าร่วมงาน Computex 2024 และศึกษาดูงานที่ Open University of Kaohsiung (OUK) ประเทศไต้หวัน 4-7 มิ.ย. 67
Visit OUK2024

คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เข้าร่วมงาน Computex 2024 และศึกษาดูงานที่ Open University of Kaohsiung (OUK) ประเทศไต้หวัน 4-7 มิ.ย. 67

เมื่อวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2567 คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมงาน Computex 2024 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งงาน…

0 Comments
Read more about the article โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้”
AI in education

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญครู คณาอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้" ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 เวลา…

0 Comments

โครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2605…

0 Comments

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัล STOU Research STAR จำนวน 4 รางวัล

เมื่อวันที 10 เม.ย. 67 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรม Open House “เปิดบ้าน สวพ.” ณ ห้อง 5209…

0 Comments

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"  โดยมี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 สำหรับคณาจารย์และสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ…

0 Comments