You are currently viewing ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 🎉🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 

Social Share...