You are currently viewing นายจักรี สวัสดิมงคล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

นายจักรี สวัสดิมงคล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 นายจักรี สวัสดิมงคล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา

Social Share...