You are currently viewing รศ.ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

รศ.ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่20 /2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2563 และปี 2564 ณ ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 มีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล โดย ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดย รศ.ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี

Social Share...