You are currently viewing รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา โดยบุคลากรดีเด่นนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า ตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมลันด้วยความดีงาม

Social Share...