You are currently viewing ขอแสดงความยินดี น.ส.นัฎวรรณ เศรษฐบุตร ได้รับบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 44 ปี

ขอแสดงความยินดี น.ส.นัฎวรรณ เศรษฐบุตร ได้รับบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 44 ปี

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 น.ส.นัฎวรรณ เศรษฐบุตร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา

Social Share...