You are currently viewing โครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

โครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารบริหาร ชั้น 6 ส่วนต่อเติม โดยมี 2 รุ่น ได้แก่

  • รุ่นที่ 1 สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น)
  • รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.00 – 16.00 น. (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น)
 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ www.stou.ac.th/link/lEp6C
Social Share...