You are currently viewing คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 2566 โดยมีผลงานวิจัยได้รางวัล จำนวน 5 ผลงาน
คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 2566 โดยมีผลงานวิจัยได้รางวัล จำนวน 5 ผลงาน

คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 2566 โดยมีผลงานวิจัยได้รางวัล จำนวน 5 ผลงาน

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

วันที่ 20 ก.ย. 66 ณ ที่ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล แก่บุคลากร มสธ.ที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 2566 โดยมีผลงานวิจัยได้รางวัล จำนวน 5 ผลงาน

1. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ในพิธีมอบรางวัลผลงาน ประจำปี 2566
2. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมอาชีพการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดย ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ และ รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566
3. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิ่งแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดย อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย และ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566
4. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วย เพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และ อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566
5. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์ม STOU Media for all สำหรับการศึกษาทางไกล มสธ. โดย อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และอาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566

Social Share...