You are currently viewing สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัล STOU Research STAR จำนวน 4 รางวัล

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัล STOU Research STAR จำนวน 4 รางวัล

เมื่อวันที 10 เม.ย. 67 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรม Open House “เปิดบ้าน สวพ.” ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้และวิจัย เป็นประธานเปิดงาน มีคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ทำงานด้านงานวิจัยและการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม มีการมอบรางวัล STOU Research STAR โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

⭐ประเภทผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติมากที่สุด
🌟ระดับบุคคล ได้แก่ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

⭐ประเภทได้รับการอ้างอิงบทความวิจัยระดับนานาชาติมากที่สุด
🌟 ได้แก่ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

⭐ประเภทมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ สวพ.มากที่สุด
🌟ระดับหน่วยงาน ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

⭐ประเภทผลงานวิจัยที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
🌟ระดับหน่วยงาน ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Social Share...