สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัล STOU Research STAR จำนวน 4 รางวัล

เมื่อวันที 10 เม.ย. 67 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรม Open House “เปิดบ้าน สวพ.” ณ ห้อง 5209…

0 Comments