You are currently viewing คณะครุศาสตร์ เอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน e-learning และการผลิตรายการเพื่อการศึกษาที่ มสธ.

คณะครุศาสตร์ เอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน e-learning และการผลิตรายการเพื่อการศึกษาที่ มสธ.

เมื่อวันที่  27 เมษายน 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนกว่า 20 คน  เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning และ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

                 โดยผู้บริหารและคณะอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้การต้อนรับและบรรยายในเรื่องดังกล่าว ที่ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย

Social Share...