You are currently viewing โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ”

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ” สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6 ห้อง 2605-2605/1 โดยมีวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ และ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ อาจารย์ ดร.วาเลน ดุลยากร ที่ปรึกษางานหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 40 คน

การจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 มาปรับใช้กับการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป

Social Share...