You are currently viewing ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อรองรับการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อรองรับการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

           สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ในวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมใหญ่ 104 อาคารพิทยพัฒน์   โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์  รักษาการแทนอธิการบดี  มาเป็นประธานในพิธีการเปิดงานสัมมนาบุคลากรภายใน ในครั้งนี้  และได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรบุคคล   มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน รวมถึงเจตคติหรือคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการทำงาน การเห็นคุณค่าของงานที่ทำด้วยการเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ และเพื่อกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการทำงาน อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีและนำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้

สิ่งสำคัญในการดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดได้ คือการเพิ่มพูนศักยภาพในด้านต่างๆให้กับบุคลากร รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายในการทำงาน ซึ่งเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับบุคลากร

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้น มีทัศนคติที่ดีกับองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของบุคลากรในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยที่ดีรอบด้าน      

Social Share...