You are currently viewing โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่งงานและเป็นคนดี การสร้างเสริมจรณทักษะเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยให้บุคคล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และสามารถทำงานประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้                         

  1. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
  2. เพื่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพกระบวนการและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. เพื่อส่งเสริมจรณทักษะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การจัดสัมมนาครั้งนี้ผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจะได้ถ่ายทอดและทำความเข้าใจร่วมกันโครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

 

Social Share...