You are currently viewing คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษายุค New Normal กับการจัดการความรู้ออนไลน์  เช่น กระบวนการถ่ายทำตัดต่อวีดีโอ และการจัดทำสื่อ e-learning  โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของ มสธ. ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องรับรองชั้น3 อาคาร EBPC 

Social Share...