You are currently viewing ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยดีในปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยดีในปี 2565

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยที่ดีในปี 2565 โดยพิธีมีขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องสารนิเทศ1 ชั้น4 อาคารบริหาร มีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ในการมอบรางวัลครั้งนี้ มีคณาจารย์จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับรางวัลดังนี้

– ผลงานวิจัยระดับดีมาก จากผลงานวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู โดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 

ผลงานวิจัยระดับดี จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อการเรียนการสอนทางไกล สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นของ มสธ. โดย ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี และ รองศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Social Share...