You are currently viewing คณาจารย์และบุคคลากรประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเข้ารับการอบรม The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE UKPSF

คณาจารย์และบุคคลากรประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเข้ารับการอบรม The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE UKPSF

เมื่อวันที่ 20 – 22 ก.ย. 66 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล “The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE UKPSF” โดยหลักสูตรอบรมดังกล่าว ได้รับการยอมรับให้สามารถจัดอบรมได้จาก สถาบัน Advance HE ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหราชอาณาจักรอังกฤษที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนวิธีการสอนตามหลักฐาน เมื่อผู้ผ่านเกณฑ์ของสถาบันก็จะมอบประกาศเกียรติบัตรเป็นการยอมรับความเป็นมืออาชีพสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย Higher Education Academy มาตรฐานยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย

Social Share...