You are currently viewing ผู้บริหารระดับสูงเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการ WiNs 4 ของกระทรวง อว

ผู้บริหารระดับสูงเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการ WiNs 4 ของกระทรวง อว

คณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (WiNS 4) ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) หรือหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ มสธ. 

Social Share...