You are currently viewing มสธ. ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC จัดอบรมการพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอน

มสธ. ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC จัดอบรมการพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC หรือศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอบรมหัวข้อ Tutorial Video Development หรือ การพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอน แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารบริการ 1 ชั้น 4 โดยมี ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม 

Social Share...