บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อรองรับการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

           สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC จัดอบรมการพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC หรือศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอบรมหัวข้อ

ผู้บริหารระดับสูงเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการ WiNs 4 ของกระทรวง อว

คณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (WiNS 4) ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า

ประกาศข่าวจาก สทศ.

ความภาคภูมิใจ

ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 นำโดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรศูนย์การเรียการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Read More »

แหล่งเรียนรู้แบบเปิด

เทคนิคเด็ดในการผลิตคอร์สออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (ตอนที่ 2)

เทคนิคเด็ดในการผลิตคอร์สออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (ตอนที่ 2) อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.       เทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจและมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการผลิตคอร์สออนไลน์ที่จะกล่าวในบทความนี้

Read More »

เทคนิคเด็ดในการผลิตคอร์สออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (ตอนที่ 1)

เทคนิคเด็ดในการผลิตคอร์สออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (ตอนที่ 1) อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.       ค้นพบเทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจและมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการผลิตคอร์สออนไลน์”

Read More »

ทะยานสู่โลกดิจิทัล: การจัดนิทรรศการออนไลน์กับ Spatial

ทะยานสู่โลกดิจิทัล: การจัดนิทรรศการออนไลน์กับ Spatial อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       สำรวจโลกใหม่ของนิทรรศการออนไลน์ผ่านเลนส์ของเทคโนโลยี บล็อกนี้พาท่านไปรู้จัก

Read More »

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางไกลด้วย VR Technology

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางไกลด้วย VR Technology รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ และอาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read More »

นวัตกรรมของเรา

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307