บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

บริการวิชาการเพื่อสังคมงานสัปดาห์สถาปนา 45 ปี สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดอบรมแพลตฟอร์ม TikTok ช่วยสร้าง Active Learning และการประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ส.ค. 66 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TikTok ชุมชนทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดประชุมวิชาการฯ เรื่อง แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล

วันที่ 29 ส.ค. 66 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มของโลก AI

ศึกษาดูงาน การพัฒนาการออกแบบจัดระบบสื่อ และกลยุทธ์การเรียนการสอนในยุคเปลี่ยนผ่านดิจิทัล” ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และสำนักบริการเทคโนโลยี 15 – 18 สิงหาคม 2566

ศึกษาดูงาน 15 – 18 สิงหาคม 2566  คณาจารย์ประจำศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน

งานวิจัย มสธ. เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยามเพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะอาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลชมเชยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

วันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo

ประกาศข่าวจาก สทศ.

ความภาคภูมิใจ

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307