You are currently viewing เทคนิคเด็ดในการผลิตคอร์สออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (ตอนที่ 1)

เทคนิคเด็ดในการผลิตคอร์สออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (ตอนที่ 1)

เทคนิคเด็ดในการผลิตคอร์สออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (ตอนที่ 1)

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

      ค้นพบเทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจและมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการผลิตคอร์สออนไลน์”

      ในยุคดิจิทัลการผลิตคอร์สออนไลน์ที่ดึงดูดความสนใจและมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นความท้าทายอย่างมาก บทความนี้จะนำเสนอเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในคอร์สออนไลน์ของท่าน

      ในยุคที่ความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นจำนวนมาก บ่อยครั้งที่เราพบว่า      คอร์สออนไลน์ที่เปิดสอนมีจำนวนมากกว่าความต้องการหรือจำนวนผู้เรียน  ในการศึกษาของ Lebovitz และคณะ (2020) ได้ศึกษาเรื่อง “American Journal of Pharmaceutical Education” กล่าวถึงปัญหาการมีจำนวนคอร์สที่มากเกินความต้องการในสาขาเภสัชกรรม​​ นอกจากนี้ บางคอร์สมีเนื้อหาที่น่าสนใจแต่กลับพบว่าไม่มีผู้เข้ามาเรียน  ในงานวิจัยเรื่อง “Boredom in online classes in the Iranian EFL context: Sources and solutions”  ของ Derakhshan และคณะ (2021) กล่าวถึง ความเบื่อหน่ายและการขาดแรงดึงดูดในชั้นเรียนออนไลน์ ดังนั้นการผลิตคอร์สออนไลน์ที่ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นงานที่ท้าทาย ด้วยความเข้าถึงที่ไม่จำกัดและความหลากหลายของวิธีการเรียนรู้ที่มีให้เลือกมากมาย ผู้สอนต้องค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องน่าสนใจและท้าทายผู้เรียนด้วย

      บทความนี้จะพาท่านไปสำรวจเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยกระตุ้นและเพิ่มความสนใจของผู้เรียนในคอร์สออนไลน์ ทุกเทคนิคที่จะนำเสนอนี้มีพื้นฐานมาจากการวิจัยและประสบการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้การผลิตคอร์สออนไลน์ของท่านเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยในบทความนี้จะกล่าวถึง 2 เทคนิค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เทคนิคที่ 1 การมีปฎิสัมพันธ์แบบโต้ตอบ เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์ ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน แต่ยังเพิ่มความเข้าใจและการจดจำความรู้ได้ดีขึ้น Smith & Doe (2020) ได้ศึกษาเรื่อง The impact of interactive tools on student engagement in online learning พบว่า การใช้เครื่องมือปฎิสัมพันธ์แบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบหรืองานปฏิบัติบนโลกเสมือนจริง สามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในคอร์สออนไลน์ได้

      เครื่องมือสำหรับการมีปฎิสัมพันธ์แบบโต้ตอบ เช่น แบบจำลองสถานการณ์ การเผชิญประสบการณ์ผ่านทางกิจกรรมการเรียน การอภิปรายกรณีศึกษา การทดลอง เป็นต้น สามารถช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้ การได้ทดลองและผิดพลาดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเช่นนี้ สามารถช่วยเสริมความรู้และการเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 1 โลกจำลองโดยใช้ Spatial ในคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบของ มสธ. ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก

      การมีปฎิสัมพันธ์แบบโต้ตอบ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ในการผลิตคอร์สออนไลน์ โดยให้โอกาสในการสำรวจ ทดลอง และปรับปรุงความเข้าใจในเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคที่ 2 การใช้สื่อมัลติมีเดีย การใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับการผลิตคอร์สออนไลน์นั้นเกี่ยวข้องกับการผสมผสานการใช้สื่อวิดีโอ สื่อเสียง และสื่อกราฟิกเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูด  ในงานวิจัยของ Johnson (2021) ได้ศึกษาเรื่อง Enhancing online learning through multimedia integration พบว่า การใช้สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ สามารถช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      การใช้สื่อวิดีโอ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสอนเนื้อหาที่ซับซ้อนหรือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการสาธิตทักษะทางเทคนิค นอกจากนี้ วิดีโอยังสามารถนำเสนอบริบททางวัฒนธรรมหรือประสบการณ์ที่ผู้เรียนอาจไม่มีโอกาสสัมผัสได้ด้วยตนเอง

      การใช้สื่อเสียง เช่น Podcast หรือบันทึกเสียง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฟังเนื้อหาในขณะที่ทำกิจกรรมอื่น เช่น การเดินทางหรือการออกกำลังกาย การใช้สื่อเสียงในการเรียนรู้ยังช่วยให้ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้จากการฟัง (Auditory)ได้รับประโยชน์เพิ่มเติม

      การใช้สื่อกราฟิก รวมถึงอินโฟกราฟิก แผนภูมิ และภาพประกอบ สามารถช่วยทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจ สื่อกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนหรือข้อมูลที่มีปริมาณมากได้ดีขึ้น

ภาพที่ 2 การใช้สื่อมัลติมีเดียในการผลิตคอร์สออนไลน์ของ มสธ.

      การผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเหล่านี้ในการผลิตคอร์สออนไลน์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและช่วยให้ผู้เรียนทุกประเภทสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

      บทความนี้ได้นำเสนอเทคนิคที่ช่วยในการสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วมในการผลิตคอร์สออนไลน์ การใช้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คอร์สของท่านมีความน่าดึงดูดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

การมีส่วนร่วมหรือมาใช้บริการ (Call-to-Action):
      ในตอนต่อไป เราจะแนะนำอีก 3 เทคนิคเด็ดอย่าลืมติดตามกันนะครับ ที่ (link ตอนที่ 2) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการผลิตคอร์สออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสในการเรียนรู้แบบไม่จำกัดที่เว็บไซต์ https://oet.stou.ac.th หรือถ้าท่านใดสนใจต้องการผลิตคอร์สออนไลน์ อ่านรายละเอียด ได้ที่ https://oet.stou.ac.th/onlinecourse-service/  ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมล้ำสมัย พัฒนาการศึกษาทางไกล ไปกับเราที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

อ้างอิง
     Derakhshan, A., Kruk, M., Mehdizadeh, M., & Pawlak, M. (2021). Boredom in online classes in the Iranian EFL context: Sources and solutions. System, 97. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X2100110X

     Johnson, A. (2021). Enhancing online learning through multimedia integration. Journal of Digital Learning, 12(4), 204-219.

     Lebovitz, L., & Rudolph, M. (2020). Update on pharmacist workforce data and thoughts on how to manage the oversupply. American Journal of Pharmaceutical Education. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7596609/

     Smith, J., & Doe, A. (2020). The impact of interactive tools on student engagement in online learning. Journal of Online Education, 15(3), 45-60.

Social Share...