You are currently viewing กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (ทำความสะอาดลานวัด)

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (ทำความสะอาดลานวัด)

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (ทำความสะอาดลานวัด)

โครงการสัมมนาบุคลากร

เพื่อ “ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สู่การปฏิบัติเพื่อรองรับแผนงานปฏิรูปและการปรับแต่งแปลงโฉม
ของมหาวิทยาลัย”

วันที่ 29-31 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาบุคลากร เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับแผนงานปฏิรูปและการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปรับแต่งแปลงโฉม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และยกระดับคุณภาพกระบวนการและผลลัพธ์การทำงาน  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกกันว่า CSR โดยเป็นแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งในการจัดสัมมนาบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในครั้งนี้ จึงได้ให้ความสำคัญในการนำ ศาสนามาพัฒนาและยกระดับจิตใจบุคลากรในองค์กร โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำนุบำรุงสถานที่ และช่วยสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมต่อไป

Social Share...

Leave a Reply