You are currently viewing สทศ.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ วัดหนองมะค่า จังหวัดนครราชสีมา

สทศ.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ วัดหนองมะค่า จังหวัดนครราชสีมา

  • Post author:
  • Post category:CSR

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้เดินทางมุ่งสู่วัดหนองมะค่า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดกิจรรมเพื่อสังคม หรือ กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) โดยบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาผนึกกำลังขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณวัด เช่น การกวาดลานวัด การเก็บขยะ การล้างห้องน้ำ เป็นต้น 

ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและพระสงฆ์  เป็นการปลูกฝังวินัยความรักสามัคคีในแบบที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

Social Share...