สำนักงานเลขานุการ

          สำนักงานเลขานุการ (สล.) ศูนย์กลางงานสนับสนุนด้านการบริหารและส่งเสริมการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาและยกระดับระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้งานบริการด้านต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักฯ เกิดความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการกำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ สำนักงานเลขานุการ จึงแบ่งงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้
         
          1. งานอำนวยการ
              สนับสนุนงานเลขานุการผู้บริหาร งานธุรการและสารบรรณ งานงบประมาณ งานพัสดุ งานสวัสดิการ งานการประชุมต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีและบูรณาการเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ การพัฒนางานสารบรรณให้สามารถลดการใช้กระดาษ (Paperless) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และพัฒนาไปสู่สำนักงานอัตโนมัติ
          2. งานบริหารทั่วไป
              การประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพในด้านความถูกต้องและรวดเร็ว การจัดทำฐานข้อมูลกลางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ งานบุคคล การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เยี่ยมชม และงานเชิงรุก