นายเชาวรัตน์    แจ่มหล้า

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายขจรศักดิ์ เดชพิทักษ์

 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายมนัส ไชยูปถัมภ์​

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7373

นายประกิต จักกรวย

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยวิทยุกระจายเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7362

นายธีระวิทย์ พุ่มไพบูลย์

ตำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยควบคุมระบบการออกอากาศ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7370

วิศวกรไฟฟ้าประจำฝ่าย

นายวรวุฒิ แจ่มหล้า

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ดูแลระบบไฟฟ้าและสตูดิโอ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7371

นายชาญณรงค์ พลเยี่ยม

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ดูแลระบบไฟฟ้าและสตูดิโอ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7371

หน่วยควบคุมระบบการออกอากาศ

นายธีระวิทย์ พุ่มไพบูลย์

ตำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยควบคุมระบบการออกอากาศ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7370

นายวีระชัย จู้ห้อง

ตำแหน่ง  นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์,
แปลงไฟล์, ควบคุมห้องออกอากาศ 
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7368

นางสาววาสนา เกษร

ตำแหน่ง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : จัดทำ play list,
ควบคุมห้องออกอากาศ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7369

นายประกิจ พลอยประดับ​

ตำแหน่ง  นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : จัดทำ play list,
ควบคุมห้องออกอากาศ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7369

หน่วยซ่อมบำรุง

นายมนัส ไชยูปถัมภ์

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7373

นายศุภลักษณ์ หงษ์นคร

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์, งานคุรุภัณฑ์, 
ระบบวงจรปิด
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7373

นายประสิทธิ์ ประเสริฐทรัพย์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์, งานคุรุภัณฑ์, ระบบวงจรปิด

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7373

หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายขจรศักดิ์ เดชพิทักษ์

 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายยงยุทธ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
ดูแลระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
อาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายสุรินทร์ มะติมุ

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
ดูแลระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
อาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

หน่วยวิศวกรรมวิทยุกระจายเสียง​

นายประกิต จักกรวย

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : หัวหน้าหน่วยวิทยุกระจายเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7362

นายวสันต์ วิยาภรณ์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
ช่างประจำห้องผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7362

หน่วยวิศวกรรมโทรทัศน์

นายขจรศักดิ์ เดชพิทักษ์

 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายนพดล เศวตามร์

 ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

ทีมสตูดิโอทีวี 1

นายนิรุตต์ ศุภวิธาน

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายเสกสรร ทองประภา

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นางสาวบราลี นิลคุปต์ 

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ควบคุมสัญญาณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายสุเมธ ดวงเงิน​

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายสมชาย  พงษ์ชาติ

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายสายันต์ สุขบำเพิง

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายมั่น มะโน

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมสตูดิโอทีวี 2

นายสุรชัย จตุธนะสุวรรณ

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายทำนอง พิณทอง
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายภรัณย์พงศ์ งามสนิท
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายอดิศร เชาวสุธีรนนท์

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายประวิทย์ สาลีคำ 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายทศพร เทียมจันทร์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมสตูดิโอทีวี 3

นายชัชรินทร์ ทิพย์เสนา 

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายวันเฉลิม บุตรกัณหา

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364 

นายนิคม ศรีเหรา 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายเอกพันธ์ ศรีพันธ์เดช

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมสตูดิโอทีวี 4

นายโกสินทร์ ไตรทิพย์

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายวัชพงศ สำรวมจิต

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายวิษณุพงษ์ วาชัยยง 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายชาตรี จิระกิจ 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายวสันต์ มีฟัก

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมสตูดิโอทีวี 5

นางสาวทัศนีย์ ยัดกระโทก

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 

ทีมสตูดิโอทีวี 6

นายศรีวิทย์ รัตรนราศี

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 

ทีมเทเลซีน

นายสมพร คงสวัสดิ์

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์สัญญาณภาพ
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : พิมพ์ตัวอักษร กราฟิก
และระบบแปลงสัญญาณภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นางวิมลศรี จันพลา 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : พิมพ์ตัวอักษร กราฟิก
และระบบแปลงสัญญาณภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมถ่ายทำนอกสถานที่

ทีม1

นายกิตติภัทร์ มลิพันธ์
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายสิทธิชัย มีนิล
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีม2

นายพรพล สาระพล
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายอภิชาติ ศรีสังขจร
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีม3

นายบัณฑิต จันทร์เผือก
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีม4

นายนิพนธ์ ยุวการุณย์
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายเพิ่มสวัสดิ์ แย้มเสนาะ
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีม5

นายธวัชชัย เกตุไสว
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายอำนวย อ้อมจะบก
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีมผลิตสื่อออนไลน์

นายธเนส เพิ่มประยูร
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายสุเมธ หวังพิทักษ์
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีมตัดต่อ/ลำดับภาพ​

นายอนุสรณ์ เจริญใจ
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 1
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นางอนุสรณ์ ศรีสังขจร
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 2
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นายนภดล กสิวัฒน์
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 3
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นายสุรชัย ดวงมาลา
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 4
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นายอรุณพงษ์ ศิริ
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 5
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นายสมพร มาลัยโรจน์ศิริ
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 6
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นางนิภาพรรณ พันธุ์ศิริ
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 7
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นางสาวปาริชาติ เอี่ยมสิน
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 8
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360