นายเชาวรัตน์    แจ่มหล้า

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายขจรศักดิ์ เดชพิทักษ์

 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายธีระวิทย์ พุ่มไพบูลย์

ตำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยควบคุมระบบการออกอากาศ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7370

นายนพดล เศวตามร์

 ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

วิศวกรไฟฟ้าประจำฝ่าย

นายวรวุฒิ แจ่มหล้า

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ดูแลระบบไฟฟ้าและสตูดิโอ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7371

นายชาญณรงค์ พลเยี่ยม

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ดูแลระบบไฟฟ้าและสตูดิโอ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7371

หน่วยควบคุมระบบการออกอากาศ

นายธีระวิทย์ พุ่มไพบูลย์

ตำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยควบคุมระบบการออกอากาศ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7370

นายวีระชัย จู้ห้อง

ตำแหน่ง  นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์,
แปลงไฟล์, ควบคุมห้องออกอากาศ 
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7368

นางสาววาสนา เกษร

ตำแหน่ง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : จัดทำ play list,
ควบคุมห้องออกอากาศ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7369

นายประกิจ พลอยประดับ​

ตำแหน่ง  นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : จัดทำ play list,
ควบคุมห้องออกอากาศ
 เบอร์โทรศัพท์  02-504-7369

หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายขจรศักดิ์ เดชพิทักษ์

 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายยงยุทธ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
ดูแลระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
อาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายสุรินทร์ มะติมุ

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
ดูแลระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
อาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายประสิทธิ์ ประเสริฐทรัพย์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์, งานคุรุภัณฑ์, ระบบวงจรปิด

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7373

หน่วยวิศวกรรมโทรทัศน์

นายขจรศักดิ์ เดชพิทักษ์

 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

นายนพดล เศวตามร์

 ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7374

ทีมสตูดิโอทีวี 1

นายสุเมธ ดวงเงิน​

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายเสกสรร ทองประภา

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นางสาวบราลี นิลคุปต์ 

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ควบคุมสัญญาณภาพ,ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายสมชาย  พงษ์ชาติ

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายสายันต์ สุขบำเพิง

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายมั่น มะโน

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมสตูดิโอทีวี 2

นายสมพร มาลัยโรจน์ศิริ
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายทำนอง พิณทอง
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายภรัณย์พงศ์ งามสนิท
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายอดิศร เชาวสุธีรนนท์

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายประวิทย์ สาลีคำ 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายทศพร เทียมจันทร์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมสตูดิโอทีวี 3

นายนิคม ศรีเหรา 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายวันเฉลิม บุตรกัณหา

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364 

นายเอกพันธ์ ศรีพันธ์เดช

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมสตูดิโอทีวี 4

นายโกสินทร์ ไตรทิพย์

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายวัชพงศ สำรวมจิต

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายวิษณุพงษ์ วาชัยยง 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างบันทึกเทปโทรทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายชาตรี จิระกิจ 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นายวสันต์ มีฟัก

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมสตูดิโอทีวี 5

นายวสันต์ วิยาภรณ์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ :
กำกับเทคนิค

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7362

ทีมสตูดิโอทีวี 6

นายศรีวิทย์ รัตรนราศี

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 

ทีมสตูดิโอบันทึกเสียง

ว่าที่ร้อยตรีพรชัย สุขสมทิพย์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมเทเลซีน

นายสมพร คงสวัสดิ์

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์สัญญาณภาพ
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : พิมพ์ตัวอักษร กราฟิก
และระบบแปลงสัญญาณภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

นางวิมลศรี จันพลา 

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : พิมพ์ตัวอักษร กราฟิก
และระบบแปลงสัญญาณภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364

ทีมถ่ายทำนอกสถานที่

ทีม1

นายกิตติภัทร์ มลิพันธ์
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายสิทธิชัย มีนิล
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีม2

นายพรพล สาระพล
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายอภิชาติ ศรีสังขจร
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีม3

นายบัณฑิต จันทร์เผือก
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีม4

นายนิพนธ์ ยุวการุณย์
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายเพิ่มสวัสดิ์ แย้มเสนาะ
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีม5

นายธวัชชัย เกตุไสว
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างกล้อง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายอำนวย อ้อมจะบก
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีมผลิตสื่อออนไลน์

นายธเนส เพิ่มประยูร
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างแสง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

นายสุเมธ หวังพิทักษ์
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างเสียง
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7376

ทีมตัดต่อ/ลำดับภาพ​

นายสายันต์  สุขบำเพิง
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 1
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นางอนุสรณ์ ศรีสังขจร
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 2
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นายนภดล กสิวัฒน์
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 3
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นายสุรชัย ดวงมาลา
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 4
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นายอรุณพงษ์ ศิริ
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 5
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นายสมพร มาลัยโรจน์ศิริ
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 6
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นางนิภาพรรณ พันธุ์ศิริ
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 7
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

นางสาวทัศนีย์  ยัดกระโทก
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ช่างตัดต่อประจำห้องตัดต่อนอนลิเนียร์ ประจำห้อง 8
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7360

หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายชำนาญ เรืองศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ หัวหน้าหน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายสุพรรณ ฝูงใหญ่
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายพิชัย จ้อยรุ่ง
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายอรรถนิติ์ วรรธนกุล
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายศักดิ์ดา เกตุไสว
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายปฐม นาวาน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายกฤษณ โพธิ์งาม
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายดำรงค์ ลิขิตธนธำรง
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายปราโมช ดัชนีย์
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวพีรกานต์ ศรีอังกูร
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายสกนธ์ กลิ่นพุฒ
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายรัฎฐพร จันทร์อ่อน
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายสรวิชญ์ จ้อยรุ่ง
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

นายรณชัย เหว่านาค
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์

ลูกจ้างโครงการ

นายนิรุตต์ ศุภวิธาน

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : กำกับเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ 02-504-7364