ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.)

นายวรวัฒน์ ชั้นประเสริฐ

หัวหน้าศูนย์สร้างสสรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.)

โทรศัพท์ : 02-504-7335

สุดาวดี จตุธนะสุวรรณ

หัวหน้างานผลิตรายการเพื่อการศึกษาทางไกลโทรศัพท์ 02-504-7335

วิชญาภร รัตนจิตร

หัวหน้างานสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
โทรศัพท์ 02-504-7386

คงศักดิ์ นาคจิตรการ

หัวหน้างานงานสนับสนุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
โทรศัพท์ 02-504-7382

งานผลิตรายการเพื่อการศึกษาทางไกล

สุดาวดี จตุธนะสุวรรณ

หัวหน้างานผลิตรายการเพื่อการศึกษาทางไกล 

โทรศัพท์ : 02-504-7335

ชลธิชา อนุมานราชธน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-504-7336

ศุภิฌา ยุวการุณย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-504-7336

อธิวดี สืบญาติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-504-7336

กิตติพันธ์ นาคมงคล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-7338

วรรณวิสา หมูกลาง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-7333

ไตรทิพย์ แย้มผล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-7338

วัลภา กสิวัฒน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-7342

วิภาวี ศิริม่วง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7342

ชลลดา สุขโพธิ์เพ็ชร์

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7342

อุดมศรี ทรัพย์อนันต์

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7499

ปาณิศา สายมา

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7342

แสวง พันธุ์นวล

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7499

นันทิยา วงศ์ไพโรจน์พานิช

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7499

นัฎวรรณ เศรษฐบุตร

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7336

อัจฉรา สังข์อยุทธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ลูกจ้างโครงการ)

โทรศัพท์ 02-504-7333

งานสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

วิชญาภร รัตนจิตร

หัวหน้างานสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

โทรศัพท์ : 02-504-7386

รมณียา วีรธรรม พูลสวัสดิ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-504-7333

สุดาวดี จตุธนะสุวรรณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-504-7337

วิสันต์ เชยวัฒนา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-7342

วิมล นาวาน้อย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7342

จรัสศรี ไทยสีหราช

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7342

เพ็ญประภา หัสดี

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7499

อภิชาต โขมพัตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-7499

นงลักษณ์ เพ็ชรน้อย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7337

วัชระ อินแตง

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-504-7342

สุรศักดิ์ เหมือนปั้น

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-504-7342

ธีระศักดิ์ มีชูจิตร

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-504-7342

ธนาวุฒิ ธงชัย

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-504-7342

งานสนับสนุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

คงศักดิ์ นาคจิตรการ

หัวหน้างานสนับสนุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล 

โทรศัพท์ : 02-504-7382

ฤทัยทิพย์ ศรีคำทา

ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทรศัพท์ 02-504-7332

พิสิทธิ์ ศรีคำทา

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-7386

ธนัช แก้วฉาย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-73

จิรพันธ์ ศุภดิษฐ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-504-7336

ธีรารัตน์ เช้าโฉม

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-504-7385

ภรัณย์พงศ์ งามสนิท

เจ้าหน้าที่-ส่งเทป

โทรศัพท์ 02-504-7387