หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ ธุรการ งานพัสดุ งานวางแผน งานการเงิน งานงบประมาณ  งานบุคคล งานทะเบียนและประวัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและ  ควบคุมภายใน งานจัดการความรู้ ตลอดจนงานติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

Close Menu