ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

        ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศวช.) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา และการศึกษาวิจัย ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อรองรับภารกิจการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล ให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีส่วนขับเคลื่อนการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบและระดับการจัดการศึกษา รวมถึงกลยุทธ์การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสื่อการศึกษาทางไกล

        นอกจากงานด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์กร บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศวช. ยังแบ่งกลุ่มงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ให้สอดรับกับภารกิจอันเป็นเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยครอบคลุมงาน ดังนี้
             1. งานพัฒนานวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การจัดการ การถ่ายทอด การเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
             2. งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการศึกษา
วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
             3. งานพัฒนากลยุทธ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อการศึกษาทางไกล
จัดทำแผนพัฒนางาน และแผนปฏิบัติการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อการศึกษาทางไกล และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา