ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

      ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศบส.) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคนิคการผลิตสื่อดิจิทัล โดยมีภารกิจหลักในการดูแลและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีและเครื่องมือการผลิตสื่อที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการผลิตรายการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้รูปแบบรายการเพื่อการศึกษา และรายการบริการวิชาการแก่สังคมมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสนใจของผู้รับชมรายการ รวมถึงการเผยแพร่รายการผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band ทางช่อง STOU Channel และระบบ KU-Band ทางช่อง DLTV14 นอกจากนี้ยังสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางการบริการเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ด้านการเรียนการสอน การจัดประชุมและสัมมนาอันทันสมัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผ่านการวิเคราะห์ความจำเป็น ความต้องการและความคุ้มค่าของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานสูงสุด

      ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล แบ่งงานในหน้าที่รับผิดชอบเป็น 4 งาน
           1. งานบริหารการผลิต
      จัดทำข้อมูลและแผนการผลิตรายการเพื่อการศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผังการเผยแพร่รายการผ่านสัญญาณดาวเทียม
           2. งานสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัล
      ดูแลและให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์การผลิตรายการเพื่อการศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งงานถ่ายทำในสตูดิโอและนอกสถานที่ งานลำดับภาพตัดต่อ รวมทั้งบริการโสตทัศนูปกรณ์ในการประชุม สัมมนาและกิจกรรมการเรียนการสอน
           3. งานสื่อสารโทรคมนาคม
      ดูแลและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสื่อ ควบคุม ดูแลระบบการเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและดาวเทียม (สถานี STOU Channel)
           4. งานไฟฟ้าซ่อมบำรุง
      ออกแบบ ควบคุม ดูแลงานระบบวิศวกรรมและอุปกรณ์การผลิตรายการภายในอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ และระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามห้องประชุมต่างๆ