ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

      เมื่อเอ่ยถึง ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.) หลายคนจะตั้งคำถามว่า ศสส. คืออะไร ทำไมต้องมี ศสส.
คำตอบง่าย ๆ คือ ศสส. ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับระบบงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ที่ตอบสนองต่อ พันธกิจหลักในการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาทางไกล และจัดสรรเวลาการใช้ทรัพยากรการผลิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบรายการให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

      ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.) แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
           • งานผลิตรายการเพื่อการศึกษาทางไกล
           • งานสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
           • งานสนับสนุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
      ทั้ง 3 กลุ่มงานสามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสูงสุด โดยเชื่อมโยงการทำงานและสอดรับประสานกันทั้ง 3 กลุ่ม โดยภารกิจของ ศสส. มีดังนี้
      งานผลิตสื่อภาพและเสียง รับผิดชอบผลิตสื่อการศึกษา รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการสังคม งานความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โทรทัศน์วงจรปิดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัย งานตรวจสอบคุณภาพสื่อภาพและเสียง ผลิตสื่อเสียงสำหรับออกอากาศช่องทาง STOU Podcast ผลิตหนังสือเสียงเพื่อการศึกษา (Daisy) สำหรับนักศึกษาลักษณะพิเศษ ออกแบบกราฟิกดิจิทัล จัดองค์ประกอบและผลิตตัวอักษร ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ดำเนินการจัดทำ Info Graphic Template Theme Background เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการและสื่อประกอบการศึกษา สื่อบริการวิชาการแก่สังคม โมดูลสำหรับ E-Learning ผลิตงานออกแบบและผลิตกราฟิกสำหรับสื่อออนไลน์และโซเซียลมีเดีย อาทิ Cover page , Banner YouTube , Facebook งานออกแบบป้าย เวทีและฉากประกอบรายการและนิทรรศการ อาทิงานพระราชทานปริญญาบัตร งานปฐมนิเทศนักศึกษา และงานประชุม งานสถาปนามหาวิทยาลัย และงานความร่วมมือหน่วยงาน

      สรุปง่าย ๆ  ศสส. คือ ศูนย์ที่ออกแบบมาให้ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล โดยสร้างสรรค์สื่อ ทำหน้าที่ในการตอบสนองต่อพันธกิจการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาทางไกล ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย และสร้างสื่อการศึกษาที่ทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น