ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล

      ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล (ศพว.) เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ มีภารกิจหลักตั้งแต่การบริหารจัดการช่องทางการเผยแพร่ การเข้าถึงสื่อดิจิทัลของผู้เรียนและผู้ชม การบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของผู้เรียน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ ผลิต และเผยแพร่สื่อดิจิทัลได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ชม

      ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
           1. งานเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล การใช้ช่องทางดิจิทัลมีเดียต่างๆ เพื่อการเผยแพร่สื่อ และการจัดการระบบสืบค้นและดัชนีการเข้าถึงสื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการรับชมสื่อของผู้เรียนและผู้ชม
           2. งานบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์สมบูรณ์แบบ บริหารจัดการ พัฒนาและออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์, ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) ออกแบบส่วนต่อประสาน (UI) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์และผู้เรียนเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
           3. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อดิจิทัลและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์