You are currently viewing บริการวิชาการเพื่อสังคมงานสัปดาห์สถาปนา 45 ปี สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดอบรมแพลตฟอร์ม TikTok ช่วยสร้าง Active Learning และการประชาสัมพันธ์

บริการวิชาการเพื่อสังคมงานสัปดาห์สถาปนา 45 ปี สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดอบรมแพลตฟอร์ม TikTok ช่วยสร้าง Active Learning และการประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ส.ค. 66 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TikTok ชุมชนทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ณ ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 โดยมี ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คุณวิศัลยา พงศ์เพชรบัณฑิต เจ้าของช่องTikTok ดัง เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คน และอีกหลายคนรับชมการถ่ายทอดผ่านแฟนเพจ Facebook มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะความสามารถในการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่สร้าง Active Learning หรือความน่าสนใจในการเรียนการศึกษาบนโลกOnlineได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอด้วยCapcutเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้กับแพลตฟอร์ม TikTok ด้วย การจัดกิจกรรมยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกิจกรรม

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TikTok ชุมชนทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี 5 กันยายน 2566 

Social Share...